مژده ای منتظران ماه خدا امده است

ماه شبهای مناجات و دعا امده است


ماه دلدادگی بنده به معبود رسید

بر سر سفره شاهانه گدا امده است . . .