اگر تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باشیم خواهیم دید که ان لحظه هرگز نخواهد رسید!