خدایا ...

اندیشه و احساس مرا در سطحی پایین میار که زرنگی های حقیر و پستی های

نکبت بار و پلید این شبه آدم ها اندک را متوجه شوم،

چه دوست تر می دارم

بزرگواری گول خور باشم تا همچون اینان کوچکواری گول زن !