مثل آن مسجد بین راهی

تنهایم...
 هرکس هم که می آید می شکند...
 هم نمازش را هم دلم را... 
و می رود!