هر که در آسمانها و زمین است از او درخواست مى ‏کند...

(قران کریم)