بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او...