اصل اخلاق دو چیز است:  

                          مرنج و مرنجان