تا صورت پیوند جهان بود، علی بود

تا نقش زمین بود و زمان بود، علی بود

شاهی که ولی بود و وصی بود ، علی بود

سلطان سخا و کرم و جود ، علی بود