نقل کرده‌اند روزی بت پرستی در مقابل بت خود نشسته بود و نجوا می کرد: «یا صنم، یا صنم، یا صنم …»

تا اینکه ناگاه زبانش گرفت و به جای «یاصنم» گفت: «یا صمد

بلافاصله ندا آمدلبیک یا عبدی

ملائکه به اعتراض گفتند پروردگارا وی به اشتباه نام شما را به زبان آورده قصدش سوی دیگریست!

خداوند جواب داد: «از ما به دور ست که بنده ای ما را صدا زند و ما پاسخش ندهیمپی نوشت:  مرام خداوند اینگونه است، امشب به سراغش رویما  اگر  «یا صنم» هایمان به «یاصمد» تبدیل شود از خوش اقبالی ماست،‌ مواظب باشیم  «یاصمد» مان به «یاصنم» یا «یاسمن» تبدیل نشود!


هوای رابطه ی مان با خدا را بیشتر داشته باشیم!

یاحق! التماس دعا