شده‌ام یک اتاق، مانند دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی! هر کس که می‌اید برای پرسشی می‌آید ...

یکی هم نیست که بگوید خالو خرت چند؟!