شهوت را به تفریحاتمان اضافه کردیم، کم...

همانند جرعه‌ شرابی که نوشیده می‌شود اما مست نمی‌کند!