بو علی سینا هم این لب را اگر بوسیده بود

                               جای قانون و شفا، دیوان سینا داشتیم