در زمانی زندگی میکنیم که نه از امام و نبی خبری هست و نه از اهل حق و معرفتی!
خودمان هم یک مشت روزمرگی هستیم که یا اسیر غرب و شرقیم یا اسیر مشتی ملای نان به نرخ روز خور!

اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْکُو إِلَیْکَ