فکر اینکه ممکنه تا چهار سال کربلا نرم دیوونه‌م کرده...

 

سامون بده
لیلای من یک خبری به مجنون بده
من که مردم کرب و بلاتو نشون بده
سامون بده

 

دوا بده
درد بده
هر چی دارم ازم بگیر به من یه کربلا بده...