از کجا معلوم که دیگر بتوانم عاشق شوم و قلبم آن‌جور که برای تو می‌تپید برای دیگری بتپد؟!

تو احساسات مرا ترور بیولوژیک کردی!

      فقط به خاطر عشقت که داد بر بادم
      دوباره در شب جمعه به یادت افتادم


     امید صباغ‌نو