بر دل خسته می دهد اسمت لذت عشقی مدام

بر روح بلندت سلام