نداشتن تو، همه نداشته‌هایم را هویدا می‌کند
و در این شرایط حساس، تو نیز چقدر زیبایی ...