آقا من خسته شدم. دیگه حالم به هم می‌خوره از این شرایط، از این روزگار...