بانوى من...

نظر به صورت چو ماهت, نظر به وجه الله است!