قصد دارم در این پست اثباتی ارایه بدم برای وجود خدا!
اثبات از این قرار است:

«
من هستم پس خدا هم هست

پی نوشت: اثبات اینکه «آیا من وجود دارم» قبلا توسط رنه دکارت بیان شده.

اثبات دکارت به این شکله: «من فکر میکنم، پس هستم