ایران

              اگر دچار اسلام امریکایی نشده باشد

              یه یقین سرشار از اسلام محمدی هم نیست!


                                  متاسفانه اغلب شهرهای بزرگ این کشور

                                  دچار اسلام تهرانی شده اند!

                           و این بد ماجراست...