فاطمه، علت است خلقت را
فاطمه، 
حرمت است حرمت را
فاطمه، فاطمه است، بی کم و کاست
فاطمه، زهره است ظلمت را ...
فاطمه، عصمت است بر مریم
فاطمه، عفت است بر هاجر
فاطمه، عزت است بر کعبه
نه فقط کعبه، بلکه بالاتر 
زینت فرش و قبله عرش است
از نگاهش فرشته میریزد
غنچه هم بی اراده زهرا
از دل خاک بر نمیخیزد
آب مهریه اش، زمین قرقش
پرده دارش خدا، ملک بنده اش
دامنش، پرورش دهنده اوست
ای به قربان پنج فرزندش
کاش حالا که نو بهار شده 
کاش حالا که غنچه روییده
کاش حالا که جان گرفته زمین
کاش حالا که سبز پوشیده
از مزارش نشانه ای هم بود
کاش می شد براش گل ببریم
آه مادر ببخش، شرمنده
چقدر ساده از تو میگذریم
هم زمان غصه میخورد بر تو
هم زمین گریه میکند بر تو
سالمان فاطمیست ممنونیم
هفت سین گریه میکند بر تو
بی تو حتی بهار، پاییز است
با تو تحویل میشود امسال
بتکان خانه دل ما را
یا محول الاحوال


صابر خراسانی