ای بغض، چقدر برای من آشنایی!

جنست را می‌شناسم، بافتت را می‌دانم.

در هر کجا، در هر زمان، در هر شخص ...