مملکت بیشتر از اینکه نیاز به «دانشمندان متعهد» داشته باشه ، نیازمند «متعهدان دانشمند» هست، اخوی!
قدری این برادران متعهدان این آب و خاک خود را تکان دهند ببینیم چند چند هستند!