خسته‌ام، نه آن‌که تا مرز فرسودگی کار کرده باشم، نه آنکه شب را تا سحر بیدار سر کرده باشم، نه!
خسته‌ام چون آن‌که باید باشد نیست!

حقیقتا این رخوت، نامش زندگانی نیست...