کسانی که آنقدر دیوانه هستند که تصور می کنند میتوانند دنیا را تغییر دهند، همانهایی هستند که به راستی دنیا را تغییر می دهند.
                                                                                               
                                                                                  آگهی تبلیغاتی اپل «متفاوت فکر کنید» ۱۹۷۷