الهی...

در شگفتم از آن که کوه را می‌شکافد تا به معدن جواهر دست یابد

و خویش را نمی‌کاود تا به مخزن حقایق برسد.


«علامه حسن‌زاده آملی»