تمام مشکلاتی که بر سر ناسازگاری عقل و عشق داریم  از سر غیرخطی بودن رفتار عاشق و معشوق است.

نه اینکه عشق چیز خاصی باشد نه، ما هنوز عاقل نشدیم :)