برخی گفته اند دل بستن به ماسوی الله ناپسند است من میگویم حرام است و ترک آن واجب!

آدم ها چه هستند که  دل شده ی آنها هم شویم!